Regulamin - jolander salon25/02/2016

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

  
  REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W SALONIE FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYM JOLANDER
 1. Godziny otwarcia Salonu fryzjersko-kosmetycznego JOLANDER są następujące:
  Od poniedziałku do piątku: 10:00-18:00  • W soboty: 9:00-15:00
 2. W innych godzinach od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę istnieje możliwość wykonania usługi, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty oraz dopłacie +100% ceny danej usługi.
 3. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon fryzjersko-kosmetyczny JOLANDER będzie nieczynny.
 4. Zakup usługi w Salonie fryzjersko-kosmetycznym JOLANDER  jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon, poddaje się zabiegom z własnej, nieprzymuszonej woli oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
  Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 5. Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon fryzjersko-kosmetyczny JOLANDER zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i układania terminarza  Salonu fryzjersko-kosmetycznego JOLANDER.
 6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie. Salon fryzjersko-kosmetyczny   JOLANDER nie ponosi odpowiedzialności za to, że klient nie zapoznał się z cennikiem salonu i usługami wchodzącymi w zamawiany pakiet usług.
 7. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego lub fryzjerskiego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych, HIV, przebytej żółtaczce, chorobach tarczycy, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów elektrostymulacji oraz z użyciem fal radiowych, zabiegów farbowania włosów, rozjaśniania włosów, ondulacji trwałej i innych zabiegów fryzjerskich . Nieprzekazanie powyższych informacji przed wykonaniem zabiegu fryzjersko-kosmetycznego zwalnia Salon fryzjersko-kosmetyczny JOLANDER z odpowiedzialności za wszelkie skutki wykonanych zabiegów.
 8. Za przedmioty pozostawione na terenie Salon fryzjersko-kosmetyczny JOLANDER, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 9. Za usługi świadczone w Salonie  fryzjersko-kosmetycznym JOLANDER płatności można dokonać gotówką .
 10. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie: Kontakt.
 11. Przy rezerwacji wizyt przez Internet (on-line) gdy klient poda nie prawidłowe dane, wizyta zostanie anulowana.
 12. Przy rezerwacji wizyt przez Internet (on-line) gdy klient wybierze nie prawidłową usługę, salon może odmówić jej wykonania o czym klient zostanie poinformowany.
  .
 13. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych zabiegów fryzjersko-kosmetycznych, życzenia klientów odnośnie osiągnięcia wyniku zabiegu według dostarczonego przez klienta wzoru, tj. zdjęcia, rysunku, obrazu elektronicznego na dostępnych nośnikach, wyświetlaczach jest traktowane jako orientacyjny wzór,  Salon fryzjersko-kosmetyczny JOLANDER  przy wykorzystaniu dobrych praktyk i własnego doświadczenia nie gwarantuje idealnego odwzorowania koloru lub kształtu przedstawionego przez klienta wzoru. Stwierdzenie ew. drobnych różnic po wykonanym zabiegu nie może stanowić podstawy do wniesienia reklamacji oraz żądania innych roszczeń.
 14. Osobom pod wpływem alkoholu i narkotyków zabrania się przebywania na terenie Salonu fryzjersko-kosmetycznego JOLANDER . Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z salonu
 15. Skorzystanie z oferty Salonu fryzjersko-kosmetycznego JOLANDER oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
REGULAMIN SKLEPU INMTERNETOWEGO JOLANDER

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.jolander.pl sprzedającym jest Firma Usługowa JOLANDER  z siedzibą w  Słupsku przy ul. Profesora Stanisława Herbsta 16. Zarejestrowana pod numerem NIP:839-222-64-81, Regon:770820238 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: - pod numerami telefonów 606118095 koszt połączenia wg. cennika operatora, dzwoniącego. - korzystając z adresu poczty elektronicznej: jolander@op.pl § 1 Definicje
1. Regulamin–niniejszy regulamin.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiotświadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jolander.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem. jolander.pl.
2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
3. Sklep internetowy jolander.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.
4. Wszystkie towary oferowane w sklepie jolander są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontempoczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych jolander.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśliKlient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klientmoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,wterminie10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: …. 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorembazdanychosobowychprzekazywanychprzezklientówsklepuinternetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży,w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarówdo klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres jolander@op.pl. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia kw każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w egulaminie zmian przysługuje uprawnienie  do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Data opublikowania regulaminu: 27.02.2016 r.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego